Biuro Rachunkowo-Księgowe Łódź
Solum - Grupa Kapitałowa

OFERTA

Księgowość i Podatki

Kadry i Płace, Zus

Usługi Dodatkowe

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców i administratorów

Księgowość i Podatki

 • 1.kompleksowe prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • 2.kompleksowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • 3.kompleksowe prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • 4.księgowa obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
 • 5.rozliczenia podatkowe wraz ze sporządzaniem deklaracji CIT, PIT
 • 6.prowadzenie szczegółowej ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług, sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia oraz naliczenie odpisów amortyzacyjnych
 • 8.prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • 9.kompleksowa obsługa transakcji wewnątrzunijnych i zagranicznych
 • 10. reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym
 • 11.wykonywanie rocznych sprawozdań finansowych i rocznych rozliczeń działalności
 • 12. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej
 • 13.przeprowadzanie analiz finansowych;
- analiza sprzedaży
- analiza kosztów
- analiza płynności finansowej
- analiza rozrachunków innych płatności
- obliczenia ważnych wskaźników księgowych
- dowolne zestawienia danych księgowych
 • 14.opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont (ustawa o rachunkowości)
 • 15.doradztwo rachunkowo-księgowe i podatkowe

Kadry i Płace, Zus

 • 1. naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
 • 2.sporządzanie miesięcznych list płac pracowników
 • 3.rozliczenie umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • 4.przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT -4) oraz odpowiednich przelewów na ten podatek
 • 5.obsługa kartotek wynagrodzeń pracowników
 • 6.sporzadzanie informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) (PIT-8A)>
 • 7.komleksowa obsługa rozliczeń ZUS, sporządzanie stosownych deklaracji ( ZUS-DRA)
 • 8.sporzadzanie raportów RMUA
 • 9.reprezentacja klienta w ZUS

Usługi Dodatkowe

Pomoc przy rejestracji firmy

 • 1.wybór formy prawnej
 • 2.wybór formy opodatkowania – ryczałt czy książka przychodów
 • 3.wypełnienie deklaracji niezbędnych do rozpoczęcia działalności:
- wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
- zgłoszenie rejestracyjne NIP-1
- zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Deklaracje roczne

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38

Kontrola i windykacja należności

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców i administratorów

 • 1. prowadzenie pełnej i bieżącej ewidencji przychodów i kosztów oraz okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów
 • 2.kompleksowa obsługa właścicieli, usługodawców ,oraz dostawców mediów
 • 3.okresowa analiza sald rozrachunków z właścicielami i usługodawcami
 • 4.dokonywanie rozliczeń opłat dla właścicieli zgodnie z obowiązującymi uchwałami członków wspólnoty
 • 5.udzielanie informacji właścicielom o stanie opłat na ich kontach w sposób uzgodniony z zarządem wspólnoty
 • 6.sporzadzanie planów gospodarczych
 • 7.dokonywanie okresowych rozliczeń mediów na podstawie dostarczonego przez administratora spisu stanów licznika
 • 8. wystawianie not księgowych, rachunków i faktur z tytułu należnych płatności
 • 9.rozliczanie i podpisywanie umów zleceń i o dzieło
 • 10.sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS-u
 • 11.prowadzenie rzetelnej windykacji, po przez sporządzanie okresowych zestawień dłużników
 • 12.wystawianie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty
 • 13. monitorowanie terminów płatności zobowiązań
 • 14.przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych
 • 15.uczestnictwo w rocznych zebraniach sprawozdawczych
 • 16. osobisty lub telefoniczny dyżur w siedzibie biura lub we Wspólnocie Mieszkaniowej

Copyright © Solum Finance - 2011

Part of Solum Group